RO:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR DE PE PLATFORMELE SOCIAL MEDIA

„Organizator” înseamnă: Calipso SRL (denumită în cele ce urmează „Organizator” sau „Calipso„), cu sediul social în Comuna Afumaţi, Str. PETRĂCHIOAIA, Nr. 166/7, Tarla 32, Parcela 136, Județ Ilfov, înregistrară la Registrul Comerțului sub nr. J23/2188/2002 și având codul unic de înregistrare 45274, adresă de e-mail: office@apacalipso.ro, tel: +4 021 491 5900.

Campania presupune organizarea unor concursuri online (denumite în continuare „Concursuri”), pe conturile de pe platformele de social media ale Organizatorului respectiv, pe Facebook și Instagram (cele două platforme fiind denumite în continuare „Platformele”).

Concursurile sunt detaliate în Anexele la Regulament (denumite în continuare „Anexe”), ele făcând parte integranta din acesta (denumit în continuare „Regulamentul”). Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Participant înseamnă orice persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani la data participării și care, în cazul în care va câștiga, agreează să i se trimită premiul pe teritoriul României (denumit în cele ce urmează „Participant„).

Participanții la Concursuri se vor înscrie prin folosirea conturilor personale de pe Platforme, efectuând acțiunile descrise în Anexele Regulamentului în legătură cu postările Organizatorului de pe aceste Platforme.

Modalitatea de validare a câștigătorilor se va face conform prezentului Regulament.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 1. Înscrierea nu presupune efectuarea unei achiziții, însă accesul la internet și un cont valid pe Platforme reprezintă condiții obligatorii pentru înscrierea validă.
 2. Aceste Concursuri se adresează persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani la data participării și care, în cazul în care vor câștiga, agreează să i se trimită premiul pe teritoriul României.
 3. Angajații Organizatorului, companiei mamă, filialelor, afiliaților sau ai alte părți, care sunt implicați/implicate în orice mod în conceperea, producția sau distribuția prezentei Campanii, precum și rudele de până la gradul II (părinții, frații/surorile, copiii), soțul/soția și membrii gospodăriei fiecărui angajat nu sunt eligibili pentru a participa la aceste Concursuri.
 4. Înscrierile efectuate prin intermediul agențiilor sau terților vor fi declarate nule.

ORGANIZATORUL ȘI EVENIMENTELE

 1. Participanții la Concursuri pot câștiga premiile oferite pe paginile Organizatorului de pe Platforme, în urma înscrierii acestora, daca îndeplinesc condițiile descrise în prezentul Regulament și în Anexe.
 2. Persoanele înscrise vor avea ocazia de a participa la Concursuri pentru a câștiga un premiu. Premiile ce pot fi câștigate, precum și valoarea comercială a acestora sunt menționate in Anexe.
 3. Participanții la oricare dintre Concursuri se obligă sa respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.
 4. Regulamentul de participare/desfășurare a Concursurilor este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, acesta fiind publicat pe site-ul Organizatorului și promovat pe Platforme în cadrul Concursurilor.
 5. Participarea la oricare dintre Concursuri echivalează cu înțelegerea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
 6. Prin participarea la oricare dintre Concursuri, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

DESFĂȘURAREA CONCURSURILOR

 1. În cadrul Campaniei desfășurată în perioada menționată mai sus, Organizatorul va organiza o serie de Concursuri, prin postări efectuate prin intermediul conturilor acestuia de pe Platforme.
 2. Calendarul Concursurilor, Premiile, valoarea acestora, precum și modalitatea de înscriere sunt descrise în Anexele atașate prezentului Regulament.

MECANISMUL CONCURSURILOR

 1. Înscrierea la Concursuri se poate face din prima până în ultima zi a acestora inclusiv, conform calendarului evidențiat în Anexe. După încheierea programelor de desfășurare a Concursurilor, înregistrarea la oricare din Concursuri este oficial încheiată și nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare. Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru nicio înscriere ulterioară acestei date.
 2. Fiecare Participant, efectuând acțiunea/acțiunile descrise în Anexe, se poate înscrie numai o singură dată la un Concurs aflat în desfășurare. De asemenea, acesta se poate înscrie concomitent, o singura dată, la Concursuri aflate în desfășurare simultan pe Platforme diferite, dacă este cazul.

Pentru evitarea oricăror neclarități, după finalizarea unui Concurs de pe oricare Platformă, același Participant se poate înscrie din nou la Concursurile ulterioare de pe oricare dintre Platforme.

 1. Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru înscrierile care, din diverse motive, prezintă erori sau nu ajung la acesta până la data și ora încheierii perioadei de înscriere. Dovada transmiterii nu constituie o confirmare de primire.
 2. Selectarea Câștigătorilor se va face luând în calcul abilitățile, cunoștințele și perspicacitatea Participanților, fiind desemnați în funcție de valoarea prestației lor, conform celor detaliate în Anexe.
 3. Câștigătorul fiecărui Concurs va fi notificat printr-un mesaj pe contul de social media utilizat de acesta pentru înscriere, în termen de 24 de ore de la selecție. Acestuia i se va solicita acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale. Pentru a-și revendica premiul, câștigătorul trebuie să răspundă în termen de 14 zile oricărei comunicări din partea Organizatorului care l-a notificat. În cazul în care Câștigătorul nu poate fi contactat din culpa lui (nu răspunde la notificarea primită, refuză să furnizeze datele necesare în vederea validării premiului etc.) sau premiul nu este revendicat, în decursul celor 14 zile de la comunicarea din partea Organizatorului, câștigătorul acesta va pierde premiul, urmând ca acesta să fie atribuit Participantului Rezervă clasat pe locul imediat inferior (denumit în cele ce urmează “Participantul Rezervă”). Participantul Rezervă trebuie să îndeplinească aceleași condiții de validitate ca și Câștigătorul, astfel cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament. În ipoteza în care premiul nu poate fi atribuit nici Participantului Rezervă din motive ce nu țin de culpa Organizatorului, premiul nu va mai fi acordat și urmează să rămână în posesia Organizatorului.
 4. Câștigătorii fiecărui Concurs vor fi anunțați pe paginile oficiale ale Organizatorului de pe Platforme.
 5. În cazul refuzului Câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării lor conform prezentului Regulament, aceștia vor pierde dreptul de atribuire a câștigului. In asemenea cazuri, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor Participanți, cu excepția prevederilor privind Participantul Rezervă de mai sus.
 6. Câștigătorilor li se va expedia premiul, în termen de 28 de zile de la validare, prin curier sau prin poștă.
 7. Premiile sunt netransferabile și nu se va oferi nicio alternativă de preschimbare a acestora în numerar.
 8. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor participanților și, la discreția sa exclusivă, poate, fără vreo notificare prealabilă, să descalifice orice participant care nu îndeplinește cerințele de eligibilitate sau care nu respectă regulile prezentului Regulament sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de înscriere.
 9. Premiile sunt oferite în funcție de disponibilitate. În eventualitatea unor situații neprevăzute, Organizatorul își rezervă dreptul:
 • de a înlocui premiile desemnate, integral sau parțial, cu premii alternative având o valoare egală sau mai mare; și
 • în situații excepționale, de a modifica sau opri Campania fără notificare prealabilă.

Nu se va proceda la niciun fel de corespondență.

 1. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care încalcă sau aduc atingere drepturilor unei alte persoane, inclusiv dar fără a se limita la confidențialitate, publicitate ori drepturi de proprietate intelectuală, sau care constituie o încălcare a drepturilor de autor.
 2. Înscrierile nu trebuie să conțină denumiri și mărci comerciale, cu excepția mărcilor Organizatorului.
 3. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care sunt inadecvate, indecente, obscene, care instigă la ură, malițioase, defăimătoare, calomnioase sau denigratoare.
 4. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care promovează bigotismul, ura sau opresiunea asupra oricărui grup sau oricărei persoane și nu trebuie să promoveze discriminarea bazată pe rasă, gen, religie, naționalitate, invaliditate, orientare sexuală sau vârstă.
 5. Înscrierile nu trebuie să conțină materiale care sunt ilegale, care încalcă sau contravin legilor sau reglementărilor aplicabile în jurisdicția în care este efectuată înscrierea.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 1. Participanții vor garanta Organizatorul împotriva oricăror pretenții izvorâte în legătură cu înscrierea acestora, în măsura în care această înscriere încalcă legea sau drepturile oricărei alte persoane.
 2. Fiecare Participant confirmă că orice persoană descrisă în cadrul unei înscrieri și-a dat permisiunea pentru includerea numelui său și/sau a detaliilor contului de social media pe alte canale și platforme ale rețelelor de comunicare socială ale Organizatorului.
 3. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, Organizatorul va utiliza datele transmise de participanți în scopul derulării Campaniei. Prin participarea la oricare dintre Concursuri, toți Participanții își dau consimțământul pentru utilizarea datelor lor cu caracter personal, de către Organizator, pentru administrarea Campaniei, în conformitate cu prevederile de mai jos.
 4. Aceste Concursuri nu sunt sponsorizate, autorizate sau administrate în niciun fel de Platforme și nici nu sunt asociate cu acesta. Prin prezenta, Participanții confirmă că orice informație pe care o transmit în scopul participării la oricare dintre Concursuri este înaintată către Organizator și nu către Platforme și sunt de acord că Platformele de social media nu sunt în niciun fel răspunzătoare față de ei în legătură cu aceste Concursuri. Participanții acceptă că Platformele sunt exonerate pe deplin de orice răspundere.
 5. Câștigătorii sunt de acord să participe la activități rezonabile de publicitate după încheierea Campaniei și să permită utilizarea numelor lor în astfel de activități de publicitate.
 6. Prezentul Regulament intră sub incidența legislației din România.
 7. Eventualele litigii care apar între Organizator și Participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele de judecată române competente.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 1. Calipso prelucrează datele cu caracter personal în scopul organizării și desfășurării Campaniei; înscrierii în Concursuri; desemnării și validării Câștigătorilor; transmiterii premiilor; îndeplinirii obligațiilor din domeniul fiscal și contabil, dacă este cazul. Calipso prelucrează datele cu caracter personal, atât în scopul indicat mai sus, cât și într-unul sau mai multe scopuri secundare (ex.: pentru arhivare, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, pentru realizarea activității de audit etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopul principal în care datele au fost colectate/obținute. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri secundare se realizează cu respectarea legislației aplicabile.
 2. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei este consimțământul persoanelor fizice desemnate câștigătoare, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit căruia ,,persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Consimțământul va fi obținut conform prevederilor art. 5 din Secțiunea „Mecanismul Concursurilor” din prezentul Regulament.
 3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și sursa din care provin acestea:
 • nume, prenume, adresă, număr de telefon.

Toate aceste date vor fi transmise de către Câștigători, în urma acordării consimțământului pentru prelucrarea lor de către Calipso, cu excepția Profilului/ ID-ului de Facebook/Instagram care va fi colectat de Calipso ca urmare a înscrierii la Concursuri. Prin înscrierea la aceste Concursuri, Participanții își vor acorda implicit consimțământul pentru prelucrarea profilului/ID-ului de Facebook/Instagram.

 1. Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor sunt stocate pentru o perioadă de 6 luni de la data colectării acestora, precum și ulterior acestei perioade, doar atunci când prelucrarea este necesară în temeiul unor dispoziții legale și/sau pentru apărarea unui drept în instanță.
 2. Nu transferăm datele participanților către state din afara Uniunii Europene.
 3. Accesul la datele cu caracter personal ale Participanților este realizat de către personalul Calipso dedicat acestei activități, precum și de personalul New Moon SRL cu sediul social în Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, Nr. 23-25, corp B, Etaj 4, Județ Bucuresti, înregistrară la Registrul Comerțului sub nr. J23/2627/2019 și având codul unic de înregistrare 41257797. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Calipso atunci când acest lucru este necesar, în cazurile prevăzute de lege.
 4. În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Participanților, Calipso utilizează măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.
 5. Potrivit dispozițiilor legale aplicabile, aveți următoarele drepturi:
  • dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; și
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
 6. Contactați-ne utilizând datele de contact ale Organizatorului detaliate în cadrul preambulului de mai sus în cazul în care aveți întrebări sau solicitări privind aceste drepturi și/sau doriți să va exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Responsabilul cu protecția datelor din CALIPSO poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@apacalipso.ro

 1. Vă rugăm să aveți în vedere că, în contextul desfășurării de către Calipso a operațiunilor de prelucrare de date cu caracter personal nu se utilizează sisteme/procese decizionale automatizate, nici crearea de profiluri.

DISPOZIȚII FINALE

 1. Campania și implicit, Concursurile, vor înceta la termenele prevăzute în Regulament și în Anexele acestuia.
 2. Calipso își rezervă dreptul de a înceta sau modifica Campania, Concursurile, precum și prezentul Regulament, fără notificare prealabilă, în caz de forță majoră, inclusiv în situații de catastrofă, război, tulburări civile sau militare, calamități naturale sau alte încălcări reale sau anticipate ale oricăror legi sau reglementări aplicabile ori în caz de alte evenimente care nu pot fi controlate de către Calipso. Orice alte modificări aduse concursului vor fi notificate participanților cât mai curând posibil, de către Calipso prin Platformele de social media.
 3. Eventualele sesizări legate de desfășurarea Evenimentelor pot fi transmise Organizatorului pe adresa people@new-moon.ro.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza/modifica prezentul Regulament, urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare de la momentul publicării pe platformele de social media ale Organizatorului.
 5. Prin înscrierea la aceste Concursuri, Participanții se obligă să respecte Regulamentul.
 6. Accesul la datele cu caracter personal ale Participanților este realizat de către personalul Calipso dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Calipso atunci când acest lucru este necesar, în cazurile prevăzute de lege.
 7. Eventualele sesizări legate de desfășurarea Evenimentelor pot fi transmise Organizatorului pe adresa [people@new-moon.ro].

 

Anexa – Desfășurarea Concursurilor pe Facebook

Organizatorul desfășoară Concursurile pe platforma Facebook, pagina Queen Aloe Vera,  în conformitate cu planificarea de mai jos:

Concurs nr./ Denumire Perioada Premiu Cost premiu
1.    [Queen Aloe Vera – Locul preferat de citit] [10.10.2023 – 17.10.2023] [1 premiu (pachet) a câte 6 produse Queen Aloe Vera de 0,5 l și 1 lampa led pentru citit ] [227.6] RON
2.    [Queen Aloe Vera – Ghiceste peisajul] [20.11.2023 – 27.11.2023] [2 premii (pachet) a câte 6 produse Queen Aloe Vera de 0,5 l: și 1 kit supravietuire drumetie] [345.2] RON

 

3.    [Queen Aloe Vera – Aroma Craciunului] [05.12.2023-12.12.2023] [3 premii (pachet) a câte 6 produse Queen Aloe Vera de 0,5 l și 1 set ornamente Craciun] [370.7] RON

 

  TOTAL CU TVA [943.57] RON

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestor Concursuri este de [943.57] RON inclusiv TVA.

 

Organizatorul desfășoară Concursurile pe platforma Facebook, pagina Limolife,  în conformitate cu planificarea de mai jos:

Concurs nr./ Denumire Perioada Premiu Cost premiu
1.      [Ziua preferata din copilarie] [17.10.2023 – 24.10.2023] [1 premiu (pachet) a câte 6 produse de 0,5 l Limolife si  1 sac de dormit + 1 husa rezistenta la apa] 183.59 RON
2.      [Gaseste aroma] 13.11.2023 – 20.11.2023 [2 premii (pachet) a câte 6 produse de 0,5 l Limolife si  1 puzzle fructe]

171.2 RON

 

3.      [Limolife x Doneaza Sange] 30.10.2023-07.11.2023 [1 premiu (pachet) a cate 4 sticle produse de 0,6 L Limolife, 1 voucher Therme 200 lei, 1 trusa prim ajutor] 499 RON
4.      [O urare pentru tine din viitor] 11.12.2023 – 17.12.2023 [2 premii (pachet) a câte 6 produse de 0,5 l Limolife, 1 lumanare parfumata si 1 jurnal ghidat] 334 RON

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestor Concursuri este de [1187.79] RON inclusiv TVA.

 

Organizatorul desfășoară Concursurile pe platforma Facebook, pe pagina Queen’s Nata de Coco, în conformitate cu planificarea de mai jos:

Concurs nr./ Denumire Perioada Premiu Cost premiu
1.      [Sip & snap photo contest] [06.10.2023 – 13.10.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
2.      [Choose your own name] [08.11.2023-15.11.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
3.      [Your craziest party story] [14.12.2023-21.12.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestor Concursuri este de [67.2] RON inclusiv TVA.

 

Anexa – Modalitatea de înscriere la Concursurile de pe Facebook. Procedura de selecție și criterii de jurizare.

 1. Modalitatea de înscriere la Concursurile de pe Facebook

Pentru fiecare dintre Concursurile organizate pe platforma Facebook conform celor de mai sus, Organizatorul va publica o postare pe pagina sa, la care Participanții vor trebui să posteze câte un comentariu conform indicațiilor din descrierea fiecărei postări.

 1. Procedura de selecție a Câștigătorilor și criterii de jurizare

În cadrul fiecărui Concurs, cele mai creative răspunsuri (comentarii) vor fi premiate de către un juriu format din 3 membri. Criteriile de jurizare sunt următoarele:

 • Relevanță pentru tema concursului;
 • Atractivitatea răspunsului;
 • Originalitatea răspunsului.

Cele trei criterii de jurizare de mai sus vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei înscrieri. Membrii juriului vor acorda fiecărei înscrieri câte un punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare criteriu, care, însumate, vor reprezenta punctajul total al respectivului răspuns. Punctajul maxim care poate fi obținut pentru fiecare înscriere este de 30 de puncte şi reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de toţi membrii juriului. Drept Câștigător va fi desemnat Participantul care obținut cel mai mare punctaj.

 

Anexa – Desfășurarea Concursurilor pe Instagram

Organizatorul desfășoară Concursurile pe platforma Instagram, pe profilul Queen Aloe Vera, în conformitate cu planificarea de mai jos:

 

Concurs nr./ Denumire Perioada Premiu Cost premiu
1.[Traseul de munte preferat] 18.10.2023-25.10.2023 2 x rucsac impermeabil de trekking + 2 x 6 produse Queen Aloe Vera 0.5 L 307.18 RON
2.[Cum petreci timp in natura sezonul rece?p 10.11.2023-17.11.2023 1 castigator – 2 x vouchere de 1 zi la Therme Bucuresti (the palm, one day holiday – Adult, weekend pass) + 6 produse Queen Aloe Vera 0.5 L 301.6 RON
1.      [Aroma Craciunului] 12.12.2023-19.12.2023 1 x aparat foto film + 6 produse Queen Aloe Vera 0.5 L 191.1 RON

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestor concursuri este de [799.88] RON inclusiv TVA.

 

Organizatorul desfășoară Concursurile pe platforma Instagram, pe profilul Queen’s Nata de Coco, în conformitate cu planificarea de mai jos:

 

Concurs nr./ Denumire Perioada Premiu Cost premiu
1.De ce iubesti toamna? [23.10.2023-30.10.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
2.Aroma preferata de Nata [16.10.2023-23.10.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
3. Nata Trivia [06.11.2023-13.11.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
4.Nata Trivia [20.11.2023-27.11.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
5.Guess the Slang [3.12.2023-10.12.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON
6.Two truths and a lie [13.12.2023-20.12.2023] [10 premii (pachete) a câte 4 produse Queen Nata De Coco de 0,5 l] 22.4  RON

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestor Concursuri este de [134.4] RON inclusiv TVA.

 

Anexa – Modalitatea de înscriere la Concursurile de pe Instagram. Procedura de selecție și criterii de jurizare.

 1. Modalitatea de înscriere la Concursurile de pe Instagram

Pentru fiecare dintre Concursurile organizate pe platforma Instagram conform celor de mai sus, Organizatorul va publica o postare pe pagina sa, la care Participanții vor trebui să posteze câte un comentariu conform indicațiilor din descrierea fiecărei postări.

 1. Procedura de selecție a Câștigătorilor și criterii de jurizare

În cadrul fiecărui Concurs, cele mai creative răspunsuri vor fi premiate de către un juriu format din 3 membri. Criteriile de jurizare sunt următoarele:

 • Relevanță pentru tema concursului;
 • Atractivitatea răspunsului;
 • Originalitatea răspunsului.

Cele trei criterii de jurizare de mai sus vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei înscrieri. Membrii juriului vor acorda fiecărei înscrieri câte un punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare criteriu, care, însumate, vor reprezenta punctajul total al respectivului răspuns. Punctajul maxim care poate fi obținut pentru fiecare înscriere este de 30 de puncte şi reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de toţi membrii juriului. Drept Câștigător va fi desemnat Participantul care obținut cel mai mare punctaj.

Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate mentionate la punctele (i)-(iii), in scopurile detaliate la Sectiunea II din prezentul document se va realiza de Calipso în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local adoptate sau care ar putea fi adoptate în contextul RGPD:

În cazul în care, în contextul oricăreia dintre activitățile menționate la punctle (i)-(iii), datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și aveți orice întrebare în legătură cu modalitatea în care Calipso vă prelucrează datele cu caracter personal in scopurile detaliate de Sectiunea II, vă rugăm să ne contactați la următoarele detalii de contact:

 • E-mail: office@calipso.ro;
 • Telefon: +4021 491 5900, Fax: +4021 240 8800;
 • Contact DPO: dna. Mihaela Nemeș – dpo@calipso.ro; Tel: 0756 139 005
 • Adresă: Afumati, Sos.Petrachioaia 166/7, Județul Ilfov, România.

UPDATE 26/05/2023

Regulamentul oficial al campaniei LIMOLIFE x Simulare Medicina se regaseste AICI.