RO:

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Calipso S.R.L., cu sediul social în Afumati, Sos. Petrachioaia 166/7, Județul Ilfov, România („Operatorul” sau „Calipso”), vă informează că, în contextul utilizarii website-ului, al gestionarii comunicarilor și/sau al gestionarii solicitarilor transmise/primite prin e-mail și/sau telefonic (astfel cum acestea sunt detaliate in prezentul document), ar putea prelucra:

(i) date cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților și/sau colaboratorilor clienților/potențialilor clienți persoane juridice;

(ii) date cu caracter personal obținute cu ocazia transmiterii de către dumneavoastră, în mod voluntar, a CV-ului și/sau a unei scrisori de intenție pentru ocuparea unei poziții vacante;

(iii) date cu caracter personal derivând din solicitări și/sau reclamații și/sau orice alte comunicări transmise telefonic și/sau prin adresa de e-mail a Operatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate mentionate la punctele (i)-(iii), in scopurile detaliate la Sectiunea II din prezentul document se va realiza de Calipso în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local adoptate sau care ar putea fi adoptate în contextul RGPD:

În cazul în care, în contextul oricăreia dintre activitățile menționate la punctle (i)-(iii), datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și aveți orice întrebare în legătură cu modalitatea în care Calipso vă prelucrează datele cu caracter personal in scopurile detaliate de Sectiunea II, vă rugăm să ne contactați la următoarele detalii de contact:

  • E-mail: office@calipso.ro;
  • Telefon: +4021 491 5900, Fax: +4021 240 8800;
  • Contact DPO: dna. Mihaela Nemeș – dpo@calipso.ro; Tel: 0756 139 005
  • Adresă: Afumati, Sos.Petrachioaia 166/7, Județul Ilfov, România.

I. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Calipso colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal incluse in orice corespondenta electronica scrisa (prin intermediul adreselor de e-mail ale Societății), precum și prin intermediul apelurilor telefonice, chiar dacă respectiva corespondență electronică și/sau convorbire telefonică are oricare dintre aspectele menționate la punctele (i) – (iii) de mai sus și/sau orice alte chestiuni care ar putea face obiectul unor comunicări prin e-mail și/sau apeluri telefonice.

II. Scopul de prelucrare. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Temeiul legal al prelucrarii

În cadrul interacțiunilor cu Calipso, puteți avea calitatea de persoana vizată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Minorii sub 18 ani nu pot sa transfere date cu caracter personal către Calipso fără consimțământul părinților sau al reprezentantului legal.
În cadrul activităților de zi cu zi, putem prelucra datele dumnevoastră cu caracter personal după cum urmează:

1. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai clienților/potențialilor clienți persoane juridice

1.1. Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 1.2. de mai jos, în scopul:

(i) inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau al derulării și/sau al executării contractului încheiat între Calipso și entitatea pe care o reprezentați; și/sau

(ii) de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate in contextul derularii contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

1.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume și prenume; și/sau

(ii) adresă de e-mail; și/sau

(iii) orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă (spre exemplu număr de telefon).

Deși nu aveți obligația legală de a furniza datele cu caracter personal, furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară în contextul realizării intereselor legitime urmărite de Societate cu privire:

(i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau al executarea unui contract încheiat între Calipso și entitatea pe care o reprezentați; și/sau

(ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamatii și/sau solicitari și/sau comunicari realizate in contextul derularii contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

1.3. Temeiul legal al prelucrării

Calipso prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 1.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f) din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Calipso și entitatea pe care o reprezentați și/sau (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

2. Persoane care aplică pentru o poziție vacantă în cadrul Calipso

2.1. Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 2.2. de mai jos, în scopul de a analiza CV-ul și/sau scrisoarea de intenție, prin raportare la funcția/pozitia pentru care solicitați angajare.

2.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) date de identificare: nume, prenume, locul și data nașsterii, cetățenie; și/sau

(ii) date de contact: număr telefon, adresă de e-mail, fax, adresă de domiciliu/reședință; și/sau

(iii) imagine; și/sau

(iv) experiență profesională, studii, diplome; și/sau

(v) orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați in mod voluntar si nesolicitat cu ocazia transmiterii CV-ului și/sau a scrisorii dumneavoastră de intentie.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi necesară în contextul încheierii și/sau executării contractului individual de muncă/colaborare cu Calipso.
Desi nu aveti obligatia legala sa ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal din CV și/sau din scrisoarea de intentie, in cazul în are nu ne veti furniza aceste date, nu vom putea iniția procedurile de selectie relevante pentru a determina in ce masura putem face parte din echipa noastra sau nu și/sau pentru încheierea contractului individual de muncă/colaborare cu Calipso.

2.3. Temeiul legal al prelucrării

Calipso prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 2.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. b din GDPR, respectiv pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

3. Persoane care transmit solicitări și/sau reclamații și/sau orice comunicări, telefonic sau pe adresa de e-mail a Operatorului

3.1. Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 3.2. de mai jos, în scopul:

(i) gestionarii și/sau soluționării solicitărilor și/sau comunicărilor de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări;

(ii) gestionarii și/sau soluționării reclamațiilor pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul prevăzut la punctul (i) nu constituie o obligație legală, însă ar putea fi necesară pentru ca Societatea să poată gestiona și/sau soluționa solicitările și/sau comunicările de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări.

În ceea ce privește furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul prevăzut la punctul (ii) de mai sus, menționăm că acestea ne sunt necesare pentru a putea gestiona și/sau soluționa reclamațiile dumneavoastră, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor reclamații, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Calipso, astfel cum acestea sunt menționate la art. 3.3 (ii).

3.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) date de identificare: nume și prenume, vârstă; și/sau

(ii) date de contact: adresă de e-mail, adresa postala, număr telefon; și/sau

(iii) orice alte date cu caracter personal care ni le puteti comunica dumneavoastra in mod voluntar si nesolicitat, astfel cum sunt conținute de e-mail-ul/ comunicarea electronică transmis/ă sau pe care ni le-ați putea transmite telefonic (spre exemplu date privind starea de sănătate, dacă reclamația dumneavoastră vizează un astfel de aspect, locul de achizitie al produsului).

3.3. Temeiul legal al prelucrării

Calipso prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 3.2. de mai sus:

(i) în scopul prevăzut la punctul 3.1. (i), în baza art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la analizarea și/sau soluționarea oricărei solicitări și/sau a oricăreui fel de comunicare transmisă de către dumneavoastră în legătură cu activitatea și/sau produsele Calipso;

(ii) în scopul prevăzut la punctul 3.1. (ii), în baza art. 6 (1) lit. c) din GDPR, respectiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Societății derivând din legislația privind protecția consumatorului, respectiv:

(a) dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care prevăd obligația Calipso de a informa consumatorul cu privire la „politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor”;

(b) dispozițiile Procedurii Generale privind Soluționarea Petițiilor Consumatorilor a Autoritatății pentru Protecția Consumatorului, care prevăd că: „la înregistrarea unei reclamaţii se verifică dacă petentul s-a prezentat, în prealabil, la vânzător, respectiv dacă acesta a întârziat sau a refuzat soluţionarea reclamaţiei, în condiţiile legii”;

(c) prevederile standardului IFS Food care prevăd că:

• „trebuie să existe un sistem pentru gestionarea reclamațiilor privind produsele”;

• „toate reclamațiile sunt evaluate de personalul competent. În cazul în care se justifică, se iau măsuri adecvate, dacă este necesar”.

III. Transmiterea dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către: (i) angajaţii și contractorii Calipso, care vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea soluționării cererii și/sau reclamației și/sau comunicării și/sau aplicației dumeavoastră și, dacă este cazul, către (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente, în limitele atribuţiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile.

Nu vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele dumneavoastră cu caracter special în afara UE / SEE.

IV. Actualizarea și ștergerea datelor

Calipso dorește să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal exacte și actualizate. Prin urmare, avem rugămintea să informați Calipso cu privire la orice schimbări ale datelor cu caracter personal relevante. În acest sens, puteți transmite un e-mail la adresa office@calipso.ro.

Calipso prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea principiilor RGPD, inclusiv a principiului reducerii la minim a datelor și a limitărilor legate de stocare.

În acest sens, vom prelucra datele cu caracter personal care:

(i) sunt adecvate, relevante și limitate scopului pentru care sunt prelucrate; în acest sens, Calipso nu va prelucra decât acele date furnizate de dumneavoastră care îi sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care sunt prelucrate;

(ii) sunt păstrate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; din aceasta perspectivă, Calipso va șterge, în acord cu politicile interne ale Societății, toate datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare pentru scopurile detaliate mai sus.

V. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

(i) dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(v) dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(vi) dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(vii) dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia: precum și

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile anterior menționate pot fi exercitate prin depunerea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă de e-mail: office@calipso.ro.

VI. Existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.